POLÍTICA DE PRIVACITAT

Raó Social: CONTROL PLAY SPORTS, S.L. (en davant , l ’ “Empresa” o el “Responsable”).
CIF: G65565228
Domicili: CL SANT MIQUEL 63 – 08620 – SANT VICENÇ DELS HORTS – BARCELONA
Telèfon: 930102191
Mail per comunicacions en matèria de Protecció de dades : noelia@controlplaysports.com

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades  personals  a  la  lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l’esmentat Reglament, i la Llei Orgànica 3/2018 de el 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals.

Al facilitar les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant  el  seu  consentiment  inequívoc  i  exprés  al  tractament  de  les  seves  dades  personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L’Empresa  podrà  modificar  la  present  Política  de  Privacitat  per  adaptar- la  a  les  novetats legislatives,  jurisprudencials  o  d’interpretació  de  l’Agència  Espanyola  de  Protecció  de  Dades. Aquestes  condicions  de  privacitat  podran  ser  complementades  per  l’Avís  Legal,  Política  de Cookies  i  les  condicions  generals  que,  si  escau,  es  recullin  per a  determinats  productes  o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

L’ empresa no té Delegat de Protecció de Dades.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

– Proporcionar-li  informació  relacionada  amb  els  productes  i  serveis  que  ofereix  la  nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.

– Realitzar   la   contractació   dels   nostres   serveis   mitjançant   l’acceptació   del   corresponent pressupost / comanda i/ o la signatura d’un contracte mercantil.

– Enviar per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1.  Plaç de conservació de les seves dades

Conservarem  les  seves  dades  personals  des  que  ens  doni  el  seu  consentiment  fins  que  ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECABADES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un  acte  positiu  i  afirmatiu  (omplir  el formulari  corresponent  i  marcar  la  casella  d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les  dades,  o  en  remetre  correus  electrònics  a  l’Empresa  a  través  dels  comptes  habilitades  a aquest  efecte,  l’Usuari  manifesta  haver  llegit  i  acceptat  expressament  la  present  política  de privacitat,  i  atorga  el  seu  consentiment  inequívoc  i  exprés  al  tractament  de  les  seves  dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom  i  cognoms,  Telèfon,  Adreça  Postal, Empresa,  Correu  electrònic,  així  com  l’adreça  IP  des d’on s’accedeix al formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins  del  nostre  compromís  per  garantir  la  seguretat  i  confidencialitat  de  les  seves  dades  de caràcter  personal,  l’informem  que s’han  adoptat  les  mesures  d’índole  tècnica  i  organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.​

5. CESSIÓ DE DADES

No  es  preveuen  cessions  de  dades  ni  transferències  internacionals  de  les  seves  dades,  a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6.  DRETS DELS USUARIS

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fin s que van ser recollides. En  determinades  circumstàncies,  els  interessats  podran  sol·licitar  la  limitació  del  tractament  de les  seves  dades,  en  aquest  cas  únicament  els  conservarem  per  a  l’exercici  o  la  defensa  de reclamacions.  Per  motius  relacionats  amb  l a  seva  situació  particular,  els  intere ssa ts  podran oposar – se al  tractament  de  les  seves  dades.  El  responsable  del  fitxer  deixarà  de  tractar  les dades,   excepte   per   motius   legítims   imperiosos,   o   l’exercici   o   la   defensa   de   possibles reclamacions. D’ acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals,  dret  a  sol·licitar  la  seva  rectificació  o  supressió,  dret  a  sol·licitar  la  limitació  del  seu tractament, dret a oposar – se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. 6.1. ¿C om exercitar els meus drets ? Per  exercir  els  seus  drets,  ha  de  dirigir – se  al  responsable,  sol·licitant  el  corresponent  formulari per  a  l’exercici del  dret  elegit.  Opcionalment,  pot  acudir  a  l’Autoritat  de  Control  competent  per obtenir  informació  addicional  sobre  els  seus  drets.  Les  dades  de  contacte  per  a  l’exercici  dels seus  drets  són  el  telèfon 930102191 i  el  correu  electrònic: noelia@controlplays ports.com . Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar – lo.

7. CONSENTIMENT PER ENVÍA  COMUNICACIONS ELECTRÓNIQUES

Així  mateix,  i  d’acord  amb  el  que  estableix  la  Llei  34/2002,  de  11  de  juliol,  de  Serveis  de  la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques “, aquesta atorgant el consentiment exprés per enviar – li a la seva adreça de correu elec trònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic a enviament d’informació sobre l’empresa.