AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat  de  la  Informació  i  Comerç  Electrònic,  informem  a  l’usuari  de  les  nostres dades:

Denominació Social: CONTROL PLAY SPORTS, S L

Domicili Social: C L SANT MIQUEL 63 – 08620  – SANT VICENÇ DELS HORTS – BARCELONA

NIF :  G65565228

Telèfon 930102191

e – Mail:  noelia@controlplaysports.com Pàgina Web: https://www.controlplaysports.com/

Objecte

El  prestador,  responsable  del  lloc  web,  posa  a disposició  dels  usuaris  el  present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI – CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc we b respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota   persona   que   accedeixi   a   aquest   lloc   web   assumeix   el   paper   d’usuari, comprometent – se   a   l’observança   i   compliment   rigorós   de   les   disposicions   aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El  prestador  es  reserva  el  dret  a  modificar  qualsevol  tipus  d’informació  que  pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent – s e com suficient amb la publicació al  lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que  són  considerades  imprescindibles  per  al  co rrecte funcionament  i  visualització  del lloc.  Les  cookies  utilitzades  en  el  lloc  web  tenen,  en  tot  cas,  caràcter  temporal  amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la  sessió  de  l’usuari.  En  cap  cas  s’util itzaran  les  cookies  per  recollir  informació  de caràcter personal.​

Des  del  lloc  web  del  client  és  possible  que  es  redirigeixi  a  continguts  de tercers  llocs web.  Atès  que  el  prestador  no  pot  controlar  sempre  els  continguts  introduïts  pels tercers  en  els  seu s  llocs  web,  aquest  no  assumeix  cap  tipus  de  responsabilitat respecte  a  aquests  continguts.  En  tot  cas,  el  prestador  manifesta  que  procedirà  a  la retirada   immediata   de   qualsevol   contingut   que   pogués   contravenir   la   legislació nacional o internacional, la mo ral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la  redirecció  a  dit  lloc  web,  posant  en  coneixement  de  les  autoritats  competents  el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enun ciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials  o  qualsevol  altre  mitjà  que  permeti  a  tercers  publicar  continguts  de  forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que dispos a  l’art.  11  i  16  de  la  LSSI – CE,  el  prestador  es  posa  a  disposició  de  tots  els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legisl ació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En el cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser  susceptible  d’aquesta  classificació,  es  prega  ho  faci  saber  de  forma  immediata  a l’ administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir – se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o   que   esdevinguin   causes   de   força   major,   catàstrofes   naturals,   vagues,   o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

El  lloc  web,  incloent  a  títol  enun ciatiu  però  no  limitatiu  la  seva  programació,  edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text  i  /  o  gràfics  són  propietat  del  prestador  o  si  escau  disposa  de  llicència  o autorització  expressa  per  part  d els  autors.  Tots  els  continguts  del  lloc  web  es  troben degudament  protegits  per  la  normativa  de  propietat  intel·lectual  i  industrial,  així  com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment  de  la  finalitat  per  a  la  qual  fossin  destinats, la  reproducció  total  o parcial,   ús,   explotació,   distribució   i   comercialització,   requereix   en   tot   cas   de l’autorització   escrita   prèvia   per   part   del   prestador.   Qualsevol   ús   no   autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevo l possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador NO AUTORITZA expressament a que tercers puguin redirigir directament als  continguts concrets  del  lloc  web,  i  en  tot  cas  redirigir  al  lloc  web  principal  del prestador.

El  prestador  reconeix  a  favor  dels  seus  titulars  els  corresponents  drets  de  propietat industrial  i  intel·lectual,  no  implicant  el  seu  sol  esment  o  aparició  en  el  lloc  web l ‘existència  de  drets  o  responsabilitat  alguna  del  prestador  sobre  els  mateixos,  com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per  realitzar  qualsevol  tipus  d’observació  respecte  a  possibles  incompliments  dels drets de propietat intel ·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer – ho a través del següent correu electrònic.

Veracitat de la informació.

Tota  la  informació  que  facilita  l’Usuari  ha  de  ser  veraç.  A  aquests  efectes,  l’Usuari garanteix  l’ autenticitat  de  les  dades  comunicades  a  través  dels  formularis  per  a  la subscripció  dels  Serveis.  Serà  responsabilitat  de  l’Usuari  mantenir  tota  la  informació facilitada  a CONTROL  PLAY  SPORTS,  S.L. permanentment  actualitzada  de  manera que respongui, en cad a moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers

Menors d’edat

Per  a  l’ús  dels  serveis,  els  menors  d’edat  han  d’obte nir  sempre  prèviament  el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes  realitzats  pels  menors  al  seu  càrrec.  La  responsabilitat  en  la  determinació  de continguts concrets als quals accedeixen els menors corres pon a aquells, és per això que  si  accedeixen  a  continguts  no  apropiats  per  Internet,  s’hauran  d’establir  en  els seus  ordinadors  mecanismes,  en  particular  programes  informàtics,  filtres  i  bloquejos, que  permetin  limitar  els  continguts  disponibles  i,  tot  i  q ue  no  siguin  infal·libles,  són d’especial  utilitat  per  controlar  i  restringir  els  materials  als  quals  poden  accedir  els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina  amb  finalitats  il·lícites  o  prohibides,  lesives  de  drets  i  interessos  de  tercers,  o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar , deteriorar o impedir la normal  utilització  d’equips  informàtics  o  documents,  arxius  i  tota  classe  de  continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En  particular, i  a títol  indicatiu  però  no  exhaustiu,  l’Usuari  es  compromet  a  no tr ansmetre,  difondre  o  posar  a  disposició  de  tercers  informacions,  dades,  continguts, missatges,  gràfics,  dibuixos,  arxius  de  so  o  imatge,  fotografies,  enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A)  sigui  contrària,  menyspre ï  o  atempti  contra  els  drets  fonamentals  i  les  llibertats públiques  reconegudes  constitucionalment,  en  tractats  internacionals  i  altres  normes vigents;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general , contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;​

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc  web  o  de  les  activitats  en  ell  desenvolupades,  serà  d’aplicació  la  legislació espanyola,  a  la  qual  se  sotmeten  expressament  les  parts,  sent  competents  per  a  la resol ució  de  tots  els  conflictes  derivats  o  relacionats  amb  el  seu  ús  els  Jutjats  i Tribunals de SANT VICENÇ DELS HORTS